Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Dyresundhedsloven

Dyresundhedsloven er en EU forordning om overførbare dyresygdomme, der skal anvendes fra den 21. april 2021.

Dyresundhedsloven skal suppleres med flere detaljer for at kunne anvendes. Der er derfor vedtaget en række supplerende forordninger til dyresundhedslovens forskellige dele.

​​​Dyresundhedsloven er Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed.

Dyresundhedslov omtales også ofte som "AHL" (Animal Health Law).

Dyresundhedsloven er ikke en gennemgribende ændring af de regler der gælder indtil 21. april 2021, men ​strukturerer dem på en ny måde, ved at samle de fælles principper og krav fra den eksisterende lovgivning.

Samtidigt er reglerne opdaterede på baggrund af erfaringer og den nyeste viden på dyresundhedsområdet og tilnærmet internationale standarder hvor det er muligt, ligesom det er præciseret hvem der har ansvaret for dyresundheden.

Dyresundhedslovens indhold

Dyresundhedsloven og de supplerende forordninger fastlægger reglerne om dyresundheden i EU. Dette omfatter blandt andet regler om:

  • Del I: generelle emner, herunder definitioner og listeopføring og kategorisering af de dyresygdomme, der er omfattet af reglerne
  • Del II: anmeldelse af dyresygdomme, samt overvågning og udryddelse af  dyresygdomme i EU, herunder hvilke der kan opnås sygdomsfri status for
  • Del III: det veterinære beredskab og bekæmpelse af dyresygdomme
  • Del IV, afsnit 1: for landdyr, avlsmateriale og animalske produkter: registrering og godkendelse af virksomheder og transportører, mærkning og  identifikation af dyr, sporbarhed og flytning dyr
  • Del IV: for akvakulturdyr: registrering og godkendelse af virksomheder, flytning af akvakulturdyr og produkter
  • Del V: dyresundhedsmæssige krav ved import fra tredjelande af levende dyr, avlsmateriale og animalske produkter
  • Del VI: ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr. Denne del skal først anvendes fra 21. april 2026.

Dyresundhedsloven gælder direkte i Danmark 

Dyresundhedsloven og de supplerende forordninger er lovgivning der gælder direkte i Danmark, men som visse steder skal suppleres med bekendtgørelser for at kunne anvendes. Der bliver derfor udarbejde supplerende bekendtgørelser der gennemfører bestemmelser i dyresundhedsloven, hvor det er påkrævet.

De eksisterende EU regler på dyresundhedsområdet er fortrinsvist direktiver, der er blevet implementeret i dansk lovgivning ved bekendtgørelser.

Dyresundhedsloven ophæver og erstatter de eksisterende EU regler på dyresundhedsområdet. Derfor vil de bekendtgørelser, der implementerer de nuværende EU direktiver på dyresundhedsområdet, blive ophævede eller ændrede til kun at omfatte de nationale regler.

Dyresundhedsloven og de supplerende forordninger hænger sammen

Man skal være opmærksom på, at forordningerne skal ses i sammenhæng, dvs. at de regler der er fastsat i dyresundhedsloven ikke vil blive gentaget i de supplerende forordninger. Dette gælder også definitionerne. Så for at få overblikket over et emne, skal man sikre, at man læser både de relevante supplerende forordninger og dyresundhedsloven i sammenhæng. 

Overgangsforanstaltninger for anvendelse af sundhedscertifikater

Med dyresundhedsloven indføres der nye modeller af de sundhedscertifikater, der skal anvendes ved samhandel med eller ved indførsel til EU af dyr og animalske varer. De nye sundhedscertifikater er fastlagt ud fra reglerne og strukturen i dyresundhedsloven.

For at lette overgangen til anvendelse af de nye certifikater, er der vedtaget overgangsforanstaltninger, hvor de "gamle" certifikater fortsat kan anvendes i en periode.

Følgende overgangsperioder er vedtaget:  

  • Samhandel: "gamle" certifikater (dem der kunne anvendes før 21. april 2021) skal anvendes indtil 17. oktober 2021
  • Indførsel til EU: "gamle" certifikater (dem der kunne anvendes før 21. april 2021), kan anvendes ved indførsel til EU indtil 15. marts 2022, forudsat de er underskrevet af den bemyndigede person i afsenderlandet inden den 15. januar 2021.

Læs mere

Udkast til forordninger, som er i høring på Kommissionens høringsportal eller oversendt til Europa-Parlamentet og Rådet, er tilgængelige på Høringsportalen.
Gå til Høringsportalen

Nedenfor kan du finde dyresundhedsloven og de supplerende forordninger der er blevet vedtaget.

Og her kan ses en visuel oversigt over dyresundhedsloven og de supplerende forordninger.

 
Dyresundhedsloven


Del I: Almindelige regler – supplerende forordninger
 

Del II: Anmeldelse, rapportering, overvågning, udryddelsesprogrammer og status som sygdomsfri – supplerende forordninger
 
 
 
 
 
Del III: Sygdomsberedskab og bekæmpelse – supplerende forordninger 
 


Del IV: Registrering, sporbarhed og flytning – supplerende forordninger

Afsnit I: Landdyr, avlsmateriale og animalske produkter af landdyr


Landdyr

 
 

 

 

 
 

Avlsmateriale

 
 
 
 


Animalske produkter af landdyr

 
 

Afsnit II: Akvatiske dyr og animalske produkter deraf

 
 
 


Del V: Indførsel til Unionen og eksport – supplerende forordninger
 
 

 

 

Ændret 16. marts 2023