Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Indførsel fra tredjelande

I dyresundhedsloven, der skal anvendes fra den 21. april 2021, er der dyresundhedsmæssige krav til indførsel af levende dyr og varer, der oprinder fra tredjelande.

​​​Kravene til indførsel fra tredjelande, fremgår dels af del V, i forordning 2016/429 samt af følgende supplerende forordninger (som ændret):

  • Forordning 2020/692, der fastsætter regler vedrørende indførsel til Unionen og flytning og håndtering efter indførsel af sendinger af visse dyr, visse typer avlsmateriale og visse animalske produkter.
  • Forordning 2021/403, der opstiller modeller for bl.a. certifikater til brug for bl.a. indførsel af sendinger af landdyr og avlsmateriale fra tredjelande.
  • Forordning 2021/404, om fastlæggelse af lister over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre dyr, avlsmateriale og animalske produkter til Unionen.​ 
  • Forordning 2020/2235, der opstiller modeller for bl.a. certifikater til brug for indførsel af sendinger af visse kategorier af dyr og varer fra tredjelande.
  • Forordning 2020/2236, der opstiller modeller for bl.a. certifikater til brug for indførsel af sendinger af akvatiske dyr og af visse animalske produkter af akvatiske dyr fra tredjelande.
  • Forordning 2021/619, der ændrer enkelte artikler i forordningerne 2021/403, 2020/2235 og 2020/2236 i forhold til en overgangsordning om brug af certifikater.


​Sendinger fra tredjelande skal grænsekontrolleres

Sendinger af dyr og varer, hvortil der er specifikke dyresundhedsmæssige krav, og som indføres​ fra tredjelande til Unionen, skal kontrolleres på et EU godkendt grænsekontrolsted.

Reglerne om grænsekontrol fremgår af forordningen om offentlig kontrol, og dertilhørende relevante supplerende forordninger.


Lovstof

Dyresundsloven 2016/429:

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«)


Forordning 2020/692:

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692 af 30. januar 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets ​og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler vedrørende indførsel til Unionen og flytning og håndtering efter indførsel af sendinger af visse dyr, visse typer avlsmateriale og visse animalske produkter 


Forordning 2021/403:


Forordning 2021/404:

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 af 24. marts 2021 om fastlæggelse af lister over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre dyr, avlsmateriale og animalske produkter til Unionen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 ​

 

Forordning 2020/2235:

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 af 16. december 2020 om regler for anvendelse​n af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 og (EU) 2017/625 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikater, officielle standardcertifikater og kombinerede standarddyresundhedscertifikater/officielle standardcertifikater til brug ved indførsel til Unionen og flytning inden for Unionen af sendinger af visse kategorier af dyr og varer samt officiel certificering vedrørende sådanne certifikater og om ophævelse af forordning (EF) nr. 599/2004, gennemførelsesforordning (EU) nr. 636/2014 og (EU) 2019/628, direktiv 98/68/EF samt beslutning 2000/572/EF, 2003/779/EF og 2007/240/EF


Forordning 2020/2236:

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2236 af 16. december 2020 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 og (EU) 2017/625 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikater til brug ved indførsel til Unionen og flytning inden for Unionen af sendinger af akvatiske dyr og af visse animalske produkter af akvatiske dyr samt officiel certificering vedrørende sådanne certifikater og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1251/2008 


Forordning 2021/619:

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/619 af 15. april 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235, (EU) 2020/2236 og (EU) 2021/403 for så vidt angår overgangsbestemmelser vedrørende anvendelse af dyresundhedscertifikater, kombinerede dyresundhedscertifikater/officielle certifikater og officielle certifikater


Forordningen om offentlig kontrol 2017/625:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol)Ændret 7. oktober 2022