Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Samhandel med EU

I dyresundhedsloven, der skal anvendes fra den 21. april 2021, er der dyresundhedsmæssige krav til flytninger af dyr og avlsmateriale, herunder rugeæg og akvakulturdyr og produkter heraf inden for Unionen. Det der tidligere kaldtes for samhandel.

​​​Kravene til flytninger af dyr og produkter inden for Unionen, fremgår dels af forordning 2016/429 samt forordningerne 2020/686 (avlsmateriale) 2020/688 (landdyr og rugeæg) og 2020/690 (akvakulturdyr og produkter heraf) . Forordningerne finder anvendes fra 21. april 2021.


Der må kun flyttes dyr og produkter til andre medlemsstaer fra registrerede eller godkendte virksomheder

Det er en forudsætning for at få udstedt sundhedscertifikat for sendinger af dyr eller produkter bestemt til en anden medlemsstat, at den virksomhed, hvorfra dyrene eller produkterne skal flyttes til en anden medlemsstat, er enten registreret eller godkendt efter dyresundhedsloven.

For mere information om registrering og godkendelse af virksomheder:

Gå til siden Registrering af virksomheder til dyr

Gå til siden Godkendelse af virksomheder til dyr eller rugeæg

Gå til siden Avlsmaterialevirksomheder

Gå til siden Godkendelse af akvakulturvirksomheder


Lovstof


Dyresundsloven 2016/429:

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«)


Forordning 2020/686:

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/686 af 17. december 2019 om supplerende regler til Europa-Par​lamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår godkendelse af avlsmaterialevirksomheder og krav til sporbarhed og dyresundhed i forbindelse med flytning inden for Unionen af avlsmateriale af visse opdrættede landdyr 


Forordning 2020/688:

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/688 af 17. december 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår dyresundhedsmæssige krav vedrørende flytning inden for Unionen af landdyr og rugeæg 


Forordning 2020/690:

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/990 af 28. april 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentet​s og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår dyresundhedsmæssige krav, herunder certificeringskrav, vedrørende flytning inden for Unionen af akvatiske dyr og animalske produkter af akvatiske dyr 


Forordning 2020/2235:

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 af 16. december 2020 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 og (EU) 2017/625 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikater, officielle standardcertifikater og kombinerede standarddyresundhedscertifikater/officielle standardcertifikater til brug ved indførsel til Unionen og flytning inden for Unionen af sendinger af visse kategorier af dyr og varer samt officiel certificering vedrørende sådanne certifikater og om ophævelse af forordning (EF) nr. 599/2004, gennemførelsesforordning (EU) nr. 636/2014 og (EU) 2019/628, direktiv 98/68/EF samt beslutning 2000/572/EF, 2003/779/EF og 2007/240/EF


Forordning 2020/2236:

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2236 af 16. december 2020 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 og (EU) 2017/625 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikater til brug ved indførsel til Unionen og flytning inden for Unionen af sendinger af akvatiske dyr og af visse animalske produkter af akvatiske dyr samt officiel certificering vedrørende sådanne certifikater og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1251/2008 


Forordning 2021/403:

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/403 af 24. marts 2021 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 og (EU) 2017/625 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikater og kombinerede standarddyresundhedscertifikater/officielle standardcertifikater til brug ved indførsel til Unionen og flytning mellem medlemsstater af sendinger af visse kategorier af landdyr og avlsmateriale deraf samt officiel certificering vedrørende sådanne certifikater og om ophævelse af afgørelse 2010/470/EU
Ændret 7. oktober 2022