Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Lægemidler til dyr

Veterinære lægemidler anvendes til behandling af sygdomme hos alle dyrearter, herunder produktionsdyr i landbruget.

​​​​​​​​​Ved produktionsdyr forstås fødevareproducerende dyr, hvis kød eller produkter, fx mælk og æg, anvendes til fødevarer, samt pelsdyr.​

Produktionsdyr, der bliver syge, skal ​naturligvis så vidt muligt behandles med et egnet og effektivt lægemiddel, men det skal samtidig sikres, at forbrugerne ikke udsættes for en sundhedsrisiko ved indtagelse af animalske fødevarer.

Fra den 28. januar 2022 finder veterinærlægemiddelforordningen og foderlægemiddelfor-ordningen anvendelse.


Læs mere om den del af veterinærlægemiddelforordningen, der administreres af Lægemiddelstyrelsen.

Læs mere om regler om anvendelse af lægemidler til dyr - for dyreejere

Læs mere om regler om anvendelse af lægemidler til dyr - for dyrlæger

​Som følge af foderlægemiddelforordningen, forordning 2019/4, vil foderlægemidler fremover være at betragte som foder. Forordningen er suppleret af bekendtgørelse om foder og fodervirksomheder.  Da foderlægemidler ikke længere er veterinære lægemidler, er de ikke længere omfattet af reglerne i dyrlægebekendtgørelsen og dyreejerbekendtgørelsen.

Læs mere om foder​ 

Definition af lægemidler til dyr

Ved et lægemiddel til dyr forstås en vare, der:

  • ​præsenteres som et egnet middel til behandling af eller forebyggelse af sygdomme hos dyr, eller
  • kan anvendes i eller gives til dyr, enten for at genoprette, ændre eller påvirke fysiologiske funktioner ved at udøve en farmakologisk, immunologisk eller metabolisk virkning, eller for at stille en medicinsk diagnose.

Dyrlæger kan anvende, udlevere eller ordinere lægemidler til dyr i forbindelse med deres virksomhed som dyrlæge. I visse tilfælde må dyreejeren selv anvende lægemidler til dyr.
 
Dyrlæger og dyreejere skal være opmærksomme på en række regler, som bl.a. skal sikre, at dyrene ikke indeholder stoffer, der ikke kan accepteres i fødevarer, og som også tager sigte på at undgå resistensudvikling. Lovgivningen om anvendelse af og kontrol med veterinære lægemidler er fastsat dels nationalt, dels af EU.

Maksimale grænseværdier (MRL)
For at undgå rester af lægemidler, som kunne udgøre en fare for fødevaresikkerheden, er der for alle lægemidler, som må anvendes til produktionsdyr, fastsat en maksimalgrænseværdi (MRL-værdi).
 
Læs mere i forordning nr. 470/2009 under "Lovstof".
 

Tilbageho​​​ldelsest​​​id​er

For at sikre fødevarerne mod indhold af lægemiddelrester, efter at dyrene er behandlet, er der krav om en fastsat tilbageholdelsestid. Ved en tilbageholdelsestid forstås den tid, der går, fra et bestemt lægemiddel er anvendt, til dyret igen må indgå i fødevareproduktionen. Tilbageholdelsestiden er baseret på en fastlagt maksimalgrænseværdi. Den maksimale grænseværdi er omtalt ovenfor.

Som dyrlæ​​​ge

Dyrlæger skal følge reglerne i bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr – populært kaldet dyrlægebekendtgørelsen.
 
Når en dyrlæge anvender, udleverer eller ordinerer receptpligtige lægemidler til fødevareproducerende dyr eller pelsdyr, skal dyrlægen skriftligt give den besætningsansvarlige en læselig anvisning. Der er ikke formkrav til anvisningen, men der er krav til, hvad anvisningen skal indeholde, jf. § 40 i nævnte bekendtgørelse.
 
Når dyrlæger anvender, udleverer eller ordinerer lægemidler til dyr, er der krav om, at dyrlægen skal føre optegnelser og dokumentation for anvendelse af de pågældende lægemidler, så der er styr på, hvilke lægemidler der er anvendt i de forskellige besætninger.

Der er også krav om, at den besætningsansvarlige skal føre optegnelser over, hvordan og til hvilke dyr lægemidlerne er anvendt. Registreringer på bedriften om den faktiske anvendelse af lægemidlerne er nødvendig – dels er det et EU-krav, dels skal det kunne dokumenteres, at lægemidlerne er anvendt i overensstemmelse med dyrlægens anvisninger, herunder om tilbageholdelsestiden er overholdt før levering af dyr eller produkter heraf.

Den besætningsansvarliges daglige optegnelser anses ligeledes for at være et nødvendigt og væsentligt instrument til at give besætningsdyrlægen et indgående kendskab til besætningen og sygdomsforekomsten.
 

Som dyre​​eje​​r

Som dyreejer skal du følge reglerne i bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer – populært kaldet dyreejerbekendtgørelsen. Som dyreejer skal du anvende og opbevare lægemidler i overensstemmelse med dyrlægens anvisninger.

Har du produktionsdyr, skal du være opmærksom på kravet om kursus i anvendelse af lægemidler til dyr, som trådte i kraft den 1. februar 2007. Kurset findes nærmere beskrevet under "Medicinhåndteringskursus".
  

Som heste​ejer

Som hesteejer skal du specielt være opmærksom på, at din hest som udgangspunkt betragtes som et fødevareproducerende dyr – altså som et dyr, der kan ende som menneskeføde. Derfor har din dyrlæge bl.a. pligt til, hver gang han/hun anvender, udleverer eller ordinerer lægemidler med en fastsat tilbageholdelsestid (den tid der mindst skal gå, før et dyr behandlet med lægemidlet må leveres til slagtning), skriftligt at oplyse dig om denne frist.
 
Heste kan behandles med lægemidler, det ellers ville være forbudt at anvende – det gøres ved at udelukke hesten fra konsum.
 
Indberetning af bivirkninger ved lægemidler anvendt til dyr
Alle bivirkninger ved anvendelse af lægemidler til dyr, kan og bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen.

Hvem skal indberette bivirkninger ved lægemidler anvendt til dyr?

Alle der har mistanke om bivirkninger ved lægemidler til dyr, kan og bør indberette det til Lægemiddelstyrelsen. Det vil sige dyrlæger, sundhedsfagligt personale, dyrets ejer eller andre, som har kontakt med dyr, der behandles med lægemidler. Indberetningen bør ske for både kendte og ikke kendte bivirkninger. Ligeledes skal det også indberettes til Lægemiddelstyrelsen, hvis et menneske oplever en utilsigtet reaktion efter kontakt med et lægemiddel til dyr.
 

Hvornår skal bivirkninger ved lægemidler anvendt til dyr indberettes?

Du kan indberette både kendte og ikke kendte bivirkninger ved brug af lægemidler til dyr til Lægemiddelstyrelsen. Får du som dyreejer mistanke om bivirkninger ved brug af et lægemiddel til dyr, bør du kontakte din dyrlæge. Dyrlægen kan vurdere, om bivirkningen betyder, at behandlingen skal ændres. Desuden kan dyrlægen supplere med informationer fra f.eks. journalen, som kan hjælpe Lægemiddelstyrelsen til at vurdere, om der er en sammenhæng mellem en reaktion (bivirkning) og det anvendte lægemiddel.

Indberetningspligt for dyrlæger

Dyrlæger har pligt til at indberette alle alvorlige eller uventede bivirkninger hos de dyr, de har i behandling, eller hos mennesker, som har været i kontakt med eller lægemiddel til dyr.
Dyrlæger har desuden skærpet indberetningspligt de første to år et lægemiddel er på markedet og skal i denne periode også indberette kendte eller ikke-alvorlige bivirkninger og reaktioner. Du kan læse oplysninger om kendte påvirkninger i det enkelte lægemiddels produktresumé.

Du kan læse mere om indberetning af bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. Her kan du finde råd og vejledning om hvordan du indberetter bivirkninger relateret til et lægemiddel til dyr.

Fluorokinoloner
Anvendelsen af fluoro​​kinolo​ner er restriktiv og forudsætter som udgangspunkt en aktuel laboratoriemæssig undersøgelse, der dokumenterer, at andre registrerede antibiotika ikke er anvendelige.
 
Er der alligevel anledning til at anvende fluorokinlon, skal den behandlende dyrlæge indberette behandlingen til den lokale veterinære kontrolenhed, hvor dyrlægen hører til.

Fristen for indberetning er senest 14 dage efter behandlingens afslutning.

Dyrlægers opsplitning af lægemiddelpakninger
Fra 1. januar 2019 må dyrlæger på visse betingelser opsplitte lægemiddelpakninger og udlevere afmålte mængder medicin til dyreejere. Formålet hermed er at undgå medicinspild.

Betingelserne for hvornår og hvordan dyrlæger må opsplitte lægemiddelpakninger er fastsat af Lægemiddelstyrelsen i bekendtgørelse nr. 1655 af 18. december 2018 om dyrlægers og apotekers opsplitning og udlevering af lægemidler til veterinær brug, og apotekers registrering til ordningen m.v. Du kan finde mere information herom samt vejledning til bekendtgørelsen på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Betingelserne for dyrlægers prissætning af afmålte mængder medicin er fastsat i dyrlægebekendtgørelsen.

Lovstof og ​regler
​På lovstofsiden for lægemidler til dyr finder du reglerne for dennes side indhold.
  • I "Dyreejerbekendtgørelsen" under punktet om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr
  • I "Dyrlægebekendtgørelsen" under punktet om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr
Fødevarestyrelsen gør opmærksom på, at der gælder særlige regler for økologiske producenter. For mere information henvises til Landbrugsstyrelsens hjemmeside.
 
Bekendtgørelse nr. 1655 af 18. december 2018 om dyrlægers og apotekers opsplitning og udlevering af lægemidler til veterinær brug, og apotekers registrering til ordningen m.v. kan findes på retsinformation.dk.

 

 


Ændret 26. januar 2022