Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Lægemidler til dyr

Til behandling af dyr skal anvendes veterinære lægemidler. Læs mere om reglerne her.

​​​​​​​​​​​​Fra den 28. januar 2022 finder veterinærlægemiddelforordningen og foderlægemiddelfor-ordningen anvendelse.​

 


Læs mere om regler om anvendelse af lægemidler til dyr – for dyrlæger

Læs mere om den del af veterinærlægemiddelforordningen, der administreres af Lægemiddelstyrelsen.

​Som følge af foderlægemiddelforordningen, forordning 2019/4, vil foderlægemidler fremover være at betragte som foder. Forordningen er suppleret af Bekendtgørelse om foder og fodervirksomheder.  Da foderlægemidler ikke længere er veterinære lægemidler, er de ikke længere omfattet af reglerne i dyrlægebekendtgørelsen og dyreejerbekendtgørelsen.

Læs mere om foder​ 

Definition af lægemidler til dyr

Ved et lægemiddel til dyr forstås en vare, der:

  • ​præsenteres som et egnet middel til behandling af eller forebyggelse af sygdomme hos dyr, eller
  • kan anvendes i eller gives til dyr, enten for at genoprette, ændre eller påvirke fysiologiske funktioner ved at udøve en farmakologisk, immunologisk eller metabolisk virkning, for at stille en medicinsk diagnose eller er bestemt til eutanasi af dyr.​​

Maksimale grænseværdier (MRL)
For at undgå rester af lægemidler, som kunne udgøre en fare for fødevaresikkerheden, er der for alle lægemidler, som er godkendt til fødevareproducerende dyr, fastsat en maksimalgrænseværdi (MRL-værdi).
 
Læs mere i forordning nr. 470/2009 under "Lovstof".
 

Tilbageho​​ld​​​elsest​​​id​er

For at sikre fødevarerne mod indhold af lægemiddelrester, efter at dyrene er behandlet, er der krav om overholdelse af en tilbageholdelsestid. Ved en tilbageholdelsestid forstås den tid, der går, fra et bestemt lægemiddel er anvendt, til dyret igen må indgå i fødevare-produktionen. Tilbageholdelsestiden er baseret på en fastlagt maksimalgrænseværdi. Den maksimale grænseværdi er omtalt ovenfor.

 

For d​​yrlæ​​​ger

Dyrlæger skal ved anvendelse, ordinering og udlevering af lægemidler til dyr følge reglerne i veterinærlægemiddelforordningen og i dyrlægebekendtgørelsen.
 
Når en dyrlæge anvender, udleverer eller ordinerer receptpligtige lægemidler til fødevareproducerende dyr eller pelsdyr, skal dyrlægen skriftligt give den besætningsansvarlige en læselig anvisning. Der er ikke formkrav til anvisningen, men der er krav til, hvad anvisningen skal indeholde; se dyrlægebekendtgørelsen.​
 

For dyre​​​​eje​​re

Når du anvender lægemidler til dyr, skal du følge reglerne i veterinærlægemiddelforordningen og i dyreejerbekendtgørelsen. Du skal anvende og opbevare lægemidler i overensstemmelse med dyrlægens anvisninger.

 
Der er også krav om, at den besætningsansvarlige skal føre optegnelser over, hvordan og til hvilke dyr lægemidlerne er anvendt. Registreringer på bedriften om den faktiske anvendelse af lægemidlerne er nødvendig – dels er det et EU-krav, dels skal det kunne dokumenteres, at lægemidlerne er anvendt i overensstemmelse med dyrlægens anvisninger, herunder om tilbageholdelsestiden er overholdt før levering af dyr eller produkter heraf.

Den besætningsansvarliges optegnelser anses ligeledes for at være et nødvendigt og væsentligt instrument til at give besætningsdyrlægen et indgående kendskab til besætningen og sygdomsforekomsten.​

Har du produktionsdyr, skal du være opmærksom på kravet om kursus i anvendelse af lægemidler til dyr, som trådte i kraft den 1. februar 2007. Kurset findes nærmere beskrevet under "Medicinhåndteringskursus".
  

For hestee​​jere

Som hesteejer skal du specielt være opmærksom på, at din hest som udgangspunkt betragtes som et fødevareproducerende dyr – altså som et dyr, der kan ende som menneskeføde. Derfor har din dyrlæge bl.a. pligt til, hver gang han/hun anvender, udleverer eller ordinerer lægemidler med en fastsat tilbageholdelsestid (den tid der mindst skal gå, før et dyr behandlet med lægemidlet må leveres til slagtning), skriftligt at oplyse dig om denne frist.
 
Heste kan behandles med lægemidler, det ellers ville være forbudt at anvende, men det betyder, at hesten bliver midlertidigt eller permanent udelukket fra konsum.
 
Indberetning af bivirkninger ved lægemidler anvendt til dyr
Alle bivirkninger ved anvendelse af lægemidler til dyr kan og bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen.

 
Du kan læse mere om indberetning af bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.​ ​
Fluorokinoloner
Anvendelsen af fluoro​​kinolo​ner er restriktiv og forudsætter som udgangspunkt en aktuel laboratoriemæssig undersøgelse, der dokumenterer, at andre registrerede antibiotika ikke er anvendelige.
 
Er der alligevel anledning til at anvende fluorokinolon, skal den behandlende dyrlæge indberette behandlingen til den lokale veterinære kontrolenhed, hvor dyrlægen hører til.

Fristen for indberetning er senest 14 dage efter behandlingens afslutning.

Dyrlægers opsplitning af lægemiddelpakninger
Fra 1. januar 2019 må dyrlæger på visse betingelser opsplitte lægemiddelpakninger og udlevere afmålte mængder medicin til dyreejere. Formålet hermed er at undgå medicinspild.

 
Betingelserne for, hvornår og hvordan dyrlæger må opsplitte lægemiddelpakninger,​ er fastsat af Lægemiddelstyrelsen i Bekendtgørelse om dyrlægers og apotekers opsplitning og udlevering af lægemidler til veterinær brug, og apotekers registrering til ordningen m.v. Du kan finde mere information herom samt vejledning til bekendtgørelsen på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Betingelserne for dyrlægers prissætning af afmålte mængder medicin er fastsat i dyrlægebekendtgørelsen.

 
Lovstof og ​regler
​På lovstofsiden for lægemidler til dyr finder du reglerne for denne sides​ indhold.​


Ændret 17. februar 2022