Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Gult kort-ordningen

Griseproducenten får et Gult kort af Fødevarestyrelsen, hvis vedkommende overskrider de grænseværdier, som Fødevarestyrelsen sætter for antibiotikaforbruget.

Frem til 2009 steg det samlede antibiotikaforbrug til dyr. I forsøget på at stoppe denne stigning indførte Fødevarestyrelsen i 2010 Gult kort-ordningen. Gult kort-ordningen betyder, at hvis en griseproducent med en sundhedsrådgivningsaftale, overskrider de fastsatte grænseværdier for antibiotikaforbrug, modtager vedkommende et påbud om af reducere deres antibiotikaforbrug – et gult kort. Ordningen er målrettet de grisebesætninger, der har et stort og rutinemæssigt forbrug. Du kan se de nuværende grænseværdier for antibiotikaforbruget til grise her.


Når det gælder landbrugets antibiotikaforbrug, ligger Danmark helt i bund. Men forbruget af antibiotika steg op gennem 00’erne – især til grise. Antibiotikaforbruget til grise udgør ca. 75 procent af det samlede forbrug, hvorfor Gult kort-ordningen retter sig mod forbruget til grise.

Hvad vil det sige at få et  påbud om gult kort?

Såfremt en svinebesætnings antibiotikaforbrug overstiger de af Fødevarestyrelsens fastsatte grænseværdier for brug af antibiotika, udsender Fødevarestyrelsen et høringsbrev til den besætningsansvarlige om, at styrelsen påtænker at påbyde vedkommende at nedbringe antibiotikaforbruget i besætningen til under den eller de overskredne grænseværdier. Hvis grundlaget for at udstede påbud er til stede, vil den besætningsansvarlige efterfølgende modtage et påbud om at bringe antibiotikaforbruget ned (Gult kort antibiotika). Den besætningsansvarlige bliver pålagt at bringe  antibiotikaforbruget ned under den eller de overskredne grænseværdier senest 9 måneder efter påbuddets datering. I denne periode kan den ansvarlige for besætningen ligeledes meddeles forbud mod at opbevare eller anvende antibiotikaholdige lægemidler i besætningen, og Fødevarestyrelsen kan aflægge et eller flere uanmeldte kontrolbesøg i besætningen i de 9 måneder påbuddet er gældende. Et besøg, som producenten selv skal betale for. 

Fødevarestyrelsen foretager som udgangspunkt udpegning af grisebesætninger med forhøjet antibiotikaforbrug hver måned.

Gult kort-ordningen betales af gebyrer fra de griseproducenter, som ikke formår at holde sig under grænseværdierne.

Hvad vi det sige at få et påbud om skærpet tilsyn?

Hvis antibiotikaforbruget på et givent tidspunkt i løbet af 12 måneder efter udløbet af påbuddet om Gult kort (se ovenfor), fortsat overskrider den eller de gældende grænseværdier, der er meddelt ved påbuddet, har Fødevarestyrelsen mulighed for at meddele den besætningsansvarlige påbud om skærpet tilsyn. Påbud om skærpet tilsyn indebærer, at den besætningsansvarlige påbydes straks, at få foretaget en supplerende veterinærfaglig vurdering af en af Fødevarestyrelsen godkendt, uvildig dyrlæge. Påbud om skærpet tilsyn indebærer endvidere, at den besætningsansvarlige påbydes, at bringe antibiotikaforbruget ned under den eller de overskredne grænseværdier senest 5 måneder efter datoen for påbuddet om skærpet tilsyn.
 

Hvad vil det sige at få et påbud om Rødt kort?

Hvis antibiotikaforbruget på et givent tidspunkt i løbet af 12 måneder efter udløbet af påbuddet om skærpet tilsyn (se ovenfor), fortsat overskrider den eller de grænseværdier, der er meddelt ved påbuddet, kan Fødevarestyrelsen meddele den besætningsansvarlige påbud om rødt kort. Her kan den besætningsansvarlige blive pålagt at reducere den maksimale belægningsgrad i besætningen, samt påbud om at bringe antibiotikaforbruget ned under den eller de overskredne grænseværdier. 

Grænseværdier for antibiotikaforbrug og vægtningen af ADD'er er dynamisk

Gult kort-ordningen blev indført i 2010. Indledningsvis blev grænserne for antibiotikaforbrug sat, så det forventedes, at ca. 5-10 procent af besætningerne fik et gult kort. Grænseværdierne blev ved ordningens indførsel fastsat til det dobbelte af landsgennemsnittet. Efter indførelsen af Gult kort-ordningen faldt antibiotikaforbruget til grise markant i 2010 og det meste af 2011 – antagelig som resultat af ordningen. På den baggrund besluttede Fødevarestyrelsen at fastholde 2011-grænseværdierne i 2012.


Fra slutningen af 2011 blev der observeret en mindre stigning i forbruget af antibiotika til grise. Grænseværdierne blev derfor justeret pr. 1. september 2012 og igen pr. 28. februar 2014 for at imødegå denne stigning. I 2015 begyndte forbruget igen at falde, mens det i starten af 2016 så ud til at stagnere. På den baggrund blev grænseværdierne ændret pr. 30. juni 2016 med effekt fra 31. marts 2017.


Grænseværdierne blev igen justeret den 31. marts 2017 med effekt fra 31. december 2017. Denne ændring blev foretaget med henblik på at nå MRSA-handlingsplanens målsætning om en reduktion i antibiotikaforbruget til grise på 15 pct. fra 2015 til 2018. Primo 2018 kunne det konstateres, at den seneste justering af grænseværdierne ikke var tilstrækkelig til at realisere målet. Derfor blev grænseværdierne justeret yderligere pr. 30 juni 2018 med effekt fra 31. marts 2019

Antibiotikaforbruget i forhold til landsgennemsnittet

I VetStat kan man følge besætningernes antibiotikaforbrug, og se det i relation til de gældende grænseværdier og landsgennemsnittet.

 

Ovenfor vises et eksempel på det skærmbillede, som fremkommer, når landmanden gennem VetStat følger sit antibiotikaforbrug.

Læs mere om VetStat og Gult kort-ordningen

Læs mere om VetStat her.

 
Gældende vejledning:

 

Lovstof og regler
Du kan læse om reglerne på lovstofsiden – Lægemidler til dyr og sundhedsrådgivning 
 


Ændret 12. januar 2023