Gå til navigation Gå til hovedindhold

Betaling for kontrollen

Her kan du læse om Fødevarestyrelsens gebyrer og afgifter. Du kan også læse om hvordan vi fakturerer vore ydelser, og hvordan du af fakturaen kan se, hvilken ydelse du betaler for.
Her er desuden information om betalingsmuligheder samt spørgsmål og svar om betaling for kontrollen.

​​​​​​​​​​Fødevarestyrelsen sender fakturaer, kreditnotaer og rykkere til e-Boks

Du skal benytte det NemID, som er tilknyttet din virksomheds CVR-nummer​​​​​​​.

I e-Boks finder du fakturaer, rykkere og kreditnotaer fra Fødevarestyrelsen.

På NemID's hjemmeside kan du læse mere om, hvordan du får en medarbejdersignatur til din virksomhed:
Gå til siden 'NemID for erhverv'

Sådan læse​r du en faktura
Har du modtaget en faktura, og vil du gerne vide mere om, hvad den vedrører,​ så klik på Eksempel på faktura

I fakturaens venstre kolonne ser du et eller flere varenumre (syvcifret nummer, der begynder med 16 eller 20). Disse numre henviser til en beskrivelse i prislisten, som du finder nedenfor. 

Prisliste

Ved at slå op under varenummeret i prislisten kan du se, hvilke ydelser faktu​raen dækker. 

Årlig betaling til Fødevarestyrelsens rejsehold

Læs mere om​ årlig betaling​ på 718 kr. til Fødevarestyrelsens rejsehold

Årlig afgift for kampagnekontrol

Læs mere om årlig afgift på 563 kr. for kampagnekontrol

Generelle principper for beregning af gebyrer og afgifter

Læs mere om Fødevarestyrelsens generelle principper for beregning af gebyrer og afgifter, herunder fastsættelse af fællesomkostninger og udgifter til transport.

Generelle principper for beregning af gebyre​r og afgifter​​

 
Betalingsmuligheder

Fødevarestyrelsens kon​​tonummer: 0216 4069041485 (Danske Bank)

IBAN: DK3202164069041485

SWIFT: DABADKKK

Spørgsmål og svar om betaling for kontrollen

Hvem skal betale? 

Hovedreglen er, at alle virksomheder skal betale de samlede omkostninger forbundet med kontrollen. De samlede omkostninger dækker også omkostninger til kørsel i forbindelse med kontrollen samt overheadomkostninger. Overheadomkostninger dækker bl.a. ledelse, administration og husleje.

På fødevareområdet skal der betales gebyr for ordinær kontrol i engrosvirksomheder, der er omfattet af frekvensbaseret basiskontrol, mens detailvirksomheder er fritaget for betaling. For opfølgende kontrol betales dog altid gebyr af både engros- og detailvirksomheder. For kontrol, som rekvireres af virksomheden selv, betales altid gebyr. Det kan fx være syn af dyr i forbindelse med eksport.

For kontrol, som har stikprøvemæssig karakter, betaler den virksomhed, der mere eller mindre tilfældigt udtages til kontrol, som hovedregel ikke de samlede omkostninger ved kontrollen. Ved denne type kontrol bidrager typisk alle virksomheder, der kan blive udsat for kontrollen, til finansiering af de samlede kontrolomkostninger. Et eksempel på dette er kampagnekontrollen i fødevarevirksomheder, hvor der pr. produktionsenhed opkræves en årlig afgift.

Hvis du har spørgsmål om emnet, kontakt Fødevarestyrelsens Kunderådgivning på 72 27 69 00 eller via kontaktformularen her.

Hvad er ”grundgebyr” og ”kvartersats”? 

For visse typer kontrol opkræves et grundgebyr pr. kontrolbesøg samt en takst pr. påbegyndt kvarter, kontrolpersonalet er til stede i virksomheden.

Størrelsen af kvartersatsen varierer afhængigt af hvilken type kontrol, der er tale om. Grundgebyret og kvartersatsen skal til sammen dække alle omkostninger forbundet med kontrollen. De skal således udover omkostningerne forbundet med selve kontrollen i virksomheden dække omkostningerne til forberedelse og efterbehandling af kontrollen, transportomkostninger samt andel af indirekte omkostninger til fx generel ledelse og administration.

Gebyret for én times tilstedetid i virksomheden er således højere end lønudgiften til kontrolpersonalet i dette tidsrum, men svarer til den samlede omkostning forbundet med den samlede kontrol. Den forskel, der er i kvartersatserne for forskellige typer kontrol, afspejler bl.a. den forskel, der er i omfang af forberedelse og efterbehandling ved kontrollerne. 

Hvordan opgøres den tid, der faktureres?

Tidsforbruget måles fra det øjeblik, kontrolpersonalet træder ind i virksomheden, til det tidspunkt hvor kontrolpersonalet forlader virksomheden igen.

Tilstedetiden omfatter foruden tiden til egentlig kontrol også tid til at gennemgå kontrolrapporten med virksomheden, tid til at pakke sammen og gøre klar til at forlade virksomheden igen samt evt. ventetid.

Tilstedetiden rundes op til nærmeste hele kvarter og anføres på kontrolrapporten. Når tiden er noteret på kontrolrapporten betragtes kontrolbesøget som afsluttet. Derfor skal eventuelle spørgsmål til den tilsynsførende afklares, inden tiden noteres på kontrolrapporten.

Skal man betale for alle de tilsynsførende, der er på kontrol samtidig i virksomheden?

Hvis det fagligt er nødvendigt, eller andre forhold gør sig gældende, kan Fødevarestyrelsen vælge at gennemføre kontroller med mere end én tilsynsførende og opkræve betaling for begges tilstedetid. Hvis årsagen til, at der er mere end én tilsynsførende tilstede, er oplæring eller supervision, betales dog kun for én tilsynsførende. 

Hvad koster ekstrakontrol? 

Virksomheder, der har overtrådt reglerne, udsættes om udgangspunkt for et ekstra kontrolbesøg. Alle typer virksomheder skal betale for ekstrakontrollen – også dem som ikke betaler for de regelmæssige ordinære kontrolbesøg, fx detailvirksomheder.

For det ekstra kontrolbesøg betales samme grundgebyr og kvartersats, som for de regelmæssige besøg. Er besøget opfølgning på et påbud, forbud eller en bøde betales herudover et fast gebyr til dækning af sagsomkostninger i forbindelse med udfærdigelsen af påbuddet, forbuddet eller bøden. Hvis der udtages prøver til laboratorieanalyse i forbindelse med opfølgningen betales særskilt for disse. Prøver kan udtages med henblik på at kontrollere virksomhedens produktionsforhold og hygiejne, tilsætningsstofanvendelse, mulige forureningskilder mm. samt for at verificere virksomhedens egenkontrolresultater.
 
Gebyrer for CHR og eksportcertifikater
  
Gebyrregnskaber 
Fødevarestyrelsen udarbejder hvert år regnskab for alle geb​yrordninger.

Læs gebyrregnskabet i styrelsens årsrapport
 
Sådan kan din virksomhed nedbringe kontroludgifterne
Som virksomhed kan man selv medvirke til at nedbringe Fødevarestyrelsens kontrolomkostninger og dermed de gebyrer, som virksomheden skal betale for den udførte kontrol. Nedenfor er nogle konkrete måder det kan gøres på: 

Overhold reglerne 

Når virksomheden overholder reglerne, skal den tilsynsførende ikke bruge unødig tid på at undersøge overtrædelser, og man undgår et senere gebyrbelagt opfølgende kontrolbesøg.

Fødevarevirksomheder, der gennem længere tid overholder reglerne, kan opnå elitestatus, og elitevirksomheder får færre kontrolbesøg. Eliteengrosvirksomheder betaler dermed mindre i gebyrer.

Medvirk til, at kontrollen kan udføres så smidigt som muligt

Når kontrollen foregår i en fødevarevirksomhed eller i besætning kan virksomheden eller besætningsejeren selv medvirke til at gøre kontrollen effektiv og mindst muligt tidskrævende. Jo kortere tid kontrolbesøget varer, des lavere bliver Fødevarestyrelsens kontroludgifter - og dermed virksomhedens gebyrbetaling.

Du kan gøre følgende:

  1. Hjælp den tilsynsførende ved at sikre klar dokumentation for, at reglerne er overholdt. Så kan kontrollen ofte klares hurtigere.

  2. Hvis en person med godt kendskab til procedurerne kan følge den tilsynsførende rundt i virksomheden, kan det gøre kontrollen nemmere. Det kan derfor være en fordel, hvis flere medarbejdere er instrueret i virksomhedens procedurer og arbejdsgange, så de kan redegøre for dem overfor den tilsynsførende. 

  3. Hos virksomheder med et skriftligt egenkontrolprogram kan det reducere kontroltiden, hvis egenkontrolprogrammet og registreringerne er overskuelige og let tilgængelige. Det er også en fordel, hvis flere personer kan redegøre for egenkontrollen. 

  4. Hvis den tilsynsførende beder om dokumentation på selve kontrolbesøget eller eventuelt påbyder virksomheden at fremsende dokumentation for fx egenkontrol, bør dokumentationen være i en form, så den er nem at gå til. Den bør være målrettet det, som den tilsynsførende har bedt om. 


Lovstof
Betaling for kontrol – lovstof

Se eventuelle ændringer til bekendtgørelsen i højre spalte, når du har åbnet siden på retsinformation.dk. ​​

Ændret 30. juni 2022