Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Hvilke sanktioner må Fødevarestyrelsen bruge?

Når Fødevarestyrelsen er på kontrolbesøg, bliver alle konstaterede forhold, hvor reglerne er overtrådt, skrevet ned på smiley-rapporten. Dette har betydning for smilets størrelse på rapporten hos restauranter og i butikker (detailvirksomheder)

​​​Kunderne kan ud fra smiley-rapporten se, om virksomheden overholder reglerne – både i butikken/restauranten og på Fødevarestyrelsens smiley-hjemmeside: www.findsmiley.dk. På siden findes også kontrolrapporter for fabrikker og grossister.

 

Løftet pegefinger eller en sag for politiet
Hvis den tilsynsførende fra Fødevarestyrelsen konstaterer forhold på et kontrolbesøg, som ikke overholder fødevare, foder- eller veterinærlovgivningen, afgiver Fødevarestyrelsen normalt en sanktion.

Forhold, der ikke overholder lovgivningen, kan fx være problemer med nedkølingen af fødevarer, hygiejnen i køkkenet eller andet, der kan true fødevaresikkerheden.

En sanktion kan være:

  • En indskærpelse om at reglerne skal overholdes
  • Et forbud
  • Et påbud om at virksomheden skal bringe forholdene i orden straks eller inden for en frist.

Hvis forholdene ikke bringes i orden, og de fx gentager sig, får virksomheden en bøde. 

I særligt grove tilfælde overvejer Fødevarestyrelsen om virksomheden skal fratages en autorisation eller om virksomheden skal politianmeldes.

 

Indskærpelser
En indskærpelse er en præcisering af, at lovgivningen skal overholdes. Et eksempel er at inventaret i en fødevarevirksomhed skal være i god stand og let at holde ren. Hvis den tilsynsførende på kontrolbesøget fx ser, at bordpladen i køkkenet er revnet vil fødevarevirksomheden, få en indskærpelse om at bordpladen skal laves.

 

En indskærpelse resulterer i en smiley med lige mund på smiley-rapporten til restauranter og butikker. Hos fabrikker og grossister betyder en indskærpelse, at kontrolrapporten får et 2-tal.

Påbud

Påbud når d​er skal gøres noget særligt

Et påbud er en ordre om, at virksomheden fremadrettet skal gøre noget særligt for at rette op på forholdet. Såfremt et forhold er i strid med lovgivningen og ikke bliver rettet op, giver tilsynsførende et påbud herom til virksomheden. Det kan fx være, at en salatfabrik skal forbedre egenkontrollen så maskinerne bliver gjort ordentligt rene.

På smiley-rapporten til restauranter og butikker resulterer et påbud i en lige mund. Hos fabrikker og grossister betyder et påbud, at kontrolrapporten får et 3-tal.

Påbud om ​​​rådgivning og uddannelse

Den tilsynsførende kan give virksomheden påbud om at købe sig til rådgivning eller uddannelse fra et privat firma, som er godkendt af Fødevarestyrelsen.

Liste over firmaer godkendt til at udbyde certifikatuddannelse

Liste over firmaer godkendt til at udbyde rådgivning

Denne mulighed kan bruges, når

  • Virksomheden har overtrådt reglerne om hygiejne og egenkontrol flere gange, og
  • Den tilsynsførende vurderer, at virksomheden gerne vil overholde reglerne, men den ikke magter at overholde dem.

Påbud om rådgivning kan være relevant for at få rettet op på konkrete problemer og forhindre, at den samme slags problemer opstår igen. Hvis virksomheden fx har startet en ny type produktion, og ikke kan finde ud af at få egenkontrollen til at virke på dét område.

Et påbud om uddannelse kan være relevant, hvis virksomheden generelt mangler viden om hygiejne og egenkontrol. Påbuddet kan fx handle om, at personale, som passer bestemte funktioner i virksomheden, skal gennemføre hygiejneuddannelse på certifikatniveau.

Virksomheden skal sende dokumentation til fødevare kontrolenheden, når den påbudte rådgivning er blevet modtaget eller når den påbudte uddannelse er gennemført. Fødevarestyrelsen vil herefter aflægge virksomheden et ekstra kontrolbesøg fra fødevare kontrolenheden.

Et påbud om rådgivning og uddannelse resulterer i en lige mund på smiley-rapporten hos restauranter og butikker, og et 3-tal på kontrolrapporten hos fabrikker og grossister.

Forbud

Forbud når noget ikke er g​odt nok

Et forbud handler om, at virksomheden forbydes at gøre noget bestemt, før visse betingelser er opfyldt. I mange tilfælde gælder et forbud kun for en del af virksomhedens aktiviteter. Det kan fx være, at en bager ikke må fremstille og sælge flødekager, fordi der er for mange bakterier i kagecremerne. Bageren må dog gerne fremstille varmebehandlede fødevarer som brød og rundstykker, for der er ikke noget i vejen med disse varer. Fødevarestyrelsen trækker først forbuddet tilbage, når bageren har styr på sin fremstilling af kagecreme.

På smiley-rapporten til restauranter og butikker resulterer et forbud i en lige mund. Hos fabrikker og grossister betyder et forbud, at kontrolrapporten får et 3-tal.

Forbud mod helt at fremstille ​og sælge fødevarer

Virksomheden kan også få et forbud om, at den ikke må fremstille og sælge fødevarer, før nogle bestemte betingelser er opfyldt. Disse betingelser er virksomheden i nogle tilfælde ikke selv herre over. Et eksempel kan være bakterier i produktionsvand fra den kommunale vandforsyning, så kan fødevare kontrolenheden forbyde al fremstilling og salg af fødevarer. Forbuddet ophæves først, når der ikke længere er bakterier i vandet.

Fødevarestyrelsen kan forbyde al fremstilling og salg af fødevarer, hvis virksomheden bliver ved med at overtræde reglerne og ikke får tingene bragt i orden, på trods af tidligere indskærpelser og påbud. Virksomheden bliver i realiteten lukket, indtil den har vist overfor Fødevarestyrelsen, at den kan overholde reglerne, og har lavet en handleplan om hvordan rengøringen i fremtiden skal foretages.

Det kan fx være en virksomhed, der ikke er i stand til at holde produktionslokalerne ordentlig rene. Fødevarestyrelsen har tidligere givet indskærpelser og påbud til virksomheden, men lokalerne er stadig møgbeskidte. Den tilsynsførende må så konkludere, at virksomheden ikke er i stand til at holde rent. Det er uforsvarligt at lade virksomheden fortsætte, og Fødevarestyrelsen forbyder al fremstilling og salg af fødevarer.

Et andet typisk eksempel på brug af forbud er, hvis den tilsynsførende har fundet spor af skadedyr – fx museafføring på et supermarkeds lager. Spor af mus kan betyde, at der er gnavet i varerne og at de er forurenede med afføring. Den tilsynsførende forbyder derfor al salg af varer. Fødevare kontrolenheden trækker først forbuddet tilbage, når virksomheden både har gjort rent på lageret og sikret det, så der ikke kan komme mus igen.

Et forbud resulterer som sagt i en lige mund på smiley-rapporten til butikker og restauranter og i et 3-tal på kontrolrapporten til fabrikker og grossister.

Når en virksomhed får et forbud mod at sælge fødevarer, udleverer fødevare kontrolenheden en streamer med teksten "Salg af fødevarer forbudt indtil videre". Streameren skal sidde på virksomhedens dør eller vindue indtil der igen bliver givet grønt lys for salg af fødevarer.

Se billede af streamer: Streamer på døren ved salgsforbud

 

Bødeforlæg

Et bødeforlæg er et tilbud til dig om at få din sag hurtigt afklaret uden at politiet og domstolene bliver involveret. Et bødeforlæg er ikke en afgørelse, som en indskærpelse, påbud eller forbud er. Et bødeforlæg er en administrativ bøde, som kan udstedes af offentlige myndigheder, når de konstaterer en lovovertrædelse.

Du kan læse mere om, hvad der sker, når du har modtaget et bødeforlæg, i denne vejledning:
Hvad sker der, når du modtager et bødeforlæg

Se også oversigter over bødestørrelserne fra lovbemærkningerne:

Oversigt bødestørrelser fødev​areområdet L28/2006

Oversigt bødestørrelser medicin L90/2005

 

 
Politianmeldelse
Overtrædelser bliver politianmeldt og anlægger sag ved den lokale byret, hvis

 

  • sagen er kompliceret og kræver efterforskning,
  • kontrollen ikke kan give et bødeforelæg, eller
  • hvis virksomheden ikke er enig i at reglerne er overtrådt og overskrider fristen på 30 dage til at betale bødeforlægget, som kontrollen har givet.

På samme måde som ved bødeforelæg sker det for at straffe virksomheden for det, der allerede ér sket.

Fødevarestyrelsen kan ikke selv anlægge sag ved domstolene, det er en opgave for politiet.

En politianmeldelse resulterer i en sur mund på smiley-rapporten til restauranter og butikker. Og fabrikker og grossisters kontrolrapport får et 4-tal hvis der er sket en politianmeldelse.

 

Specielle godkendelser kan fratages virksomheden
Nogle aktiviteter kræver, at virksomheden har fået en ekstra godkendelse. Der er tale om specielle godkendelser, som ansøges ved siden af den almindelige autorisation til at have med fødevarer at gøre. En speciel godkendelse kræves fx for at bruge det røde Ø-mærke på økologiske fødevarer på den betingelse at virksomheden fører en særlig egenkontrol.

 

De specielle godkendelser kan fratages virksomheden, hvis den ikke lever op til de særlige krav.

Hvis Fødevarestyrelsen fx har taget økologi-godkendelsen fra en virksomhed, betyder det at virksomheden ikke må sælge Ø-mærkede fødevarer. Virksomheden må dog gerne forsætte med at sælge fødevarer uden Ø-mærket.

 

Når en virksomhed får taget en speciel godkendelse, resulterer det i en sur mund på smiley-rapporten til restauranter og butikker. Fabrikker og grossister får tilsvarende et 4-tal på deres kontrolrapport, hvis de har fået frataget en speciel godkendelse.
 
Hvis det står rigtig slemt til
I de helt grove tilfælde kan det være nødvendigt at tage den almindelige autorisation fra virksomheden. Det kan komme på tale, hvis virksomheden overtræder adskillige regler og ikke gør noget for at rette op.

 

Når autorisationen tages fra en virksomhed, må den ikke producere og sælge fødevarer. Men til forskel fra et forbud mod fremstilling og salg af fødevarer, kan en autorisation ikke gives tilbage, når nogle bestemte betingelser er opfyldt.

Hvis virksomheden vil starte igen, skal den søge en ny autorisation. Kontrollen laver så en grundig gennemgang af virksomheden, dens vareudvalg og egenkontrolprogram mv. Virksomhedens nye autorisation vil ofte blive givet med en række betingelser, som virksomheden skal opfylde. Kontrollen stiller blandt andet disse særlige betingelser med baggrund i de problemer, virksomheden havde før den fik tilbagekaldt sin godkendelse eller autorisation.

Fødevarestyrelsen begynder først at tænke på at tage autorisationen fra virksomheden, når alle andre sanktioner er brugt uden held, og virksomheden ikke gør nok for at komme i orden.

Hvis fødevare kontrolenheden tager autorisationen fra en virksomhed, får den ingen smiley-rapport. Virksomheden bliver slettet i Fødevarestyrelsens register, og eksisterer ikke mere som fødevarevirksomhed. På samme måde får fabrikker og grossister ingen kontrolrapport, hvis autorisationen er taget fra dem.

 
Ændret 30. juni 2022