Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Muslingeovervågning – Danmark

Fødevarestyrelsen holder øje med forekomsten af giftige alger og algegifte i de indre danske farvande, hvor der foregår kommerciel høst af muslinger m.m., og orienterer løbende om åbne produktionsområder.

​​​​​​Alle produktionsområder er som udgangspunkt lukkede. For at et produktionsområde kan åbnes,​ skal der være udtaget prøver, der ikke viser tegn på forekomst af giftige alger, algegifte og mikrobiologiske forureninger.

I praksis foregår det ved, at fiskere eller opdrættere udtager vand- og muslingeprøver i ugen, før høst begyndes, og på den første høstdag.

Ud fra disse prøver vurderer Fødevarestyrelsen, hvilke produktionsområder der kan åbnes og klassificeres for fiskeri og høst efter muslinger m.m.

Se kort over produktionsområder for muslinger mm. i Danmark

Mikrobiologisk klassificering
Mikrobiologisk klassificering som A, B eller C meddeles samtidig med åbningen af produktionsområder. Kun muslinger fra et A-område eller en A-zone kan sælges som levende direkte til konsum.

Zone B-områder følger grænserne for produktionsområderne, dog respekteres eventuelle zone A- og C-klassificerede zoner i produktionsområdet. Størrelsen af klassificerede A- og C-zoner udgør et kvadrat på 3x3 sømil, hvor siderne er parallelle med længde- og breddegrader. I skemaet over åbne områder for fiskeri er det positionen for midten af kvadratet, der er angivet.

I følgende oversigter finder du opdrætsanlæg og produktionsområder med permanent mikrobiologisk klassificering:

Opdrætsanlæg med permanent mikrobiologisk klassificering
 
Høst af kammuslinger (Pectinidae) og ikke-filtrerende havsnegle
Hvis du høster kammuslinger og ikke-filtrerende havsnegle, er du undtaget fra visse regler i muslingebekendtgørelsen. Du kan se, hvilke regler du skal overholde i muslingebekendtgørelsens § 1, stk. 2.
Når du høster kammuslinger og ikke-filtrerende havsnegle, skal du bl.a. overholde følgende:
 • Du må kun høste i de produktionsområder, der er oplistet i muslingebekendtgørelsens bilag 1. Der er dog ikke noget krav om forudgående klassificering af produktionsområderne, eller at produktionsområderne skal være åbnet af Fødevarestyrelsen, inden du høster. Produktionsområderne er derfor som udgangspunkt åbne året rundt.
 • Du må ikke høste i produktionsområder, som, Fødevarestyrelsen på sin hjemmeside har givet meddelelse om, er lukket.
   
 • Hvis Fødevarestyrelsens på sin hjemmeside har givet meddelelse om, at høst skal ske under skærpet overvågning, skal du følge bestemmelserne i muslingebekendtgørelsens bilag 5. 
   
 • Det er Fiskeristyrelsen, der giver licens til høst af muslinger. 
 • ​Hvis din virksomhed modtager kammuslinger og ikke-filtrerende havsnegle, skal Fødevarestyrelsen underrettes om dette. Du skal desuden sikre, at egenkontrolprogrammet er dækkende for aktiviteten.
 • Dit egenkontrolprogram skal indeholde en risikoanalyse, og herunder skal det beskrives, hvordan du sikrer mod forekomst af algegifte (PSP, lipofile toksiner, herunder ASP) og indhold af kemiske forureninger over grænseværdierne i Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske og Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer. Det skal desuden fremgå, hvor ofte prøverne udtages og hvordan det sikres, at de er repræsentative for høsten. 
   
Kun overvågning i områder med kommercielt fiskeri og høst
Overvågningen gælder kun de områder, hvor der foregår kommercielt fiskeri og høst efter muslinger m.m. For mere generelle informationer om algeforekomster henviser Fødevarestyrelsen til den lokal kommune, evt. via Naturstyrelsens hjemmeside om alger i badevandet, samt Aarhus Universitet, Institut for Bioscience, om algeopblomstringer i danske farvande.
 
Lovstof
 
Læs mere på andre hjemmesider
 
Ændret 23. december 2022