Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Værd at vide om MRSA

MRSA er stafylokok-bakterier, som er modstandsdygtige overfor almindelig penicillin. Bakterierne kan blive overført fra dyr til mennesker ved direkte kontakt, men smitter kun sjældent fra menneske til menneske.

​​​​​​​​​​​​MRSA (Methicillin Resistent Staphyl​​ococcus Aureus – methicillin-resistente gule stafylokokker) er bakterier, som er modstandsdygtige overfor almindelig penicillin. Det betyder, at de ikke reagerer på almindel​​ig penicillin. Hvis man får en husdyr-MRSA-infektion, der kræver antibiotikabehandling, skal der derfor bruges specialantibiotika.

Overvågning for husdyr-MRSA af produktionsdyr
Overvågning for forekomst af husdyr-MRSA i produktionsdyr har to formål. Det ene er at give sundhedsvæsenet mulighed for at tilføje personer med hyppig kontakt til en specifik husdyrart til deres vejledning om MRSA, når forekomsten indikerer, at det vil være relevant. Det andet formål er, at kortlægge spredningen indenfor dyrearten således, at der kan gribes ind med forebyggende tiltag, hvis det bliver nødvendigt.

På den baggrund indføres, efter MRSA-ekspertgruppens anbefaling, øget overvågning af husdyr med indførelse af faste screeningsintervaller. For at kunne agere tids nok er der fastsat et aktionsniveau på 10 %. Hvis forekomsten af husdyr-MRSA kommer over aktionsniveauet i pågældende dyreart, skal Det Veterinærmedicinske Råd vurdere situationen og komme med eventuelle anbefalinger til initiativer i relation til den pågældende dyreart.


De faste screeningsintervaller for systematisk overvågning for husdyr-MRSA er følgende:

  • Dyrearter med høj forekomst undersøges hvert 3. år
  • Dyrearter med lav forekomst undersøges hvert eller hvert andet år afhængig af forekomsten ved foregående screening.
    • Når forekomsten er under 5 % på besætningsniveau skal dyrearten undersøges hvert andet år.
    • Når forekomster over 5 % på besætningsniveau skal dyrearten undersøges hvert år.

Overvågningen for husdyr-MRSA i danske produktionsdyr omfatter i 2018 en række af produktionsdyr. Herunder konventionelle svin, økologiske og frilands svin, avlstoppen, malkekøer, æglæggende høner, kalkuner, mink og heste.

Se rapporten for overvågning i 2022

Se rapporten for overvågning i 2021​​


Bekendtgørelse om overvågning for husdyr-MRSA kan findes her:
 
 
Det veterinærmedicinske råd og Veterinærforlig III
I 2017 blev der indgået en bred politisk aftale om Veterinærforlig III. Som følge af denne aftale blev det Det Veterinærmedicinske Råd nedsat, som består af en række humane og veterinærmedicinske eksperter.

Rådets formål er at give evidensbaserede anbefalinger til blandt andet problemstillinger om husdyr-MRSA, herunder at komme med eventuelle anbefalinger til initiativer til den pågældende dyreart, hvis forekomsten overstiger aktionsniveauet på 10%.
Obligatorisk hygiejnekursus for visse personer, der håndterer levende svin.
​For at sikre kendskab til hygiejne, herunder hygiejne om husdyr-MRSA, skal folk, som arbejder med levende grise, nu tage et  digitalt hygiejnekursus. Kurset giver blandt andet viden om, hvad man skal gøre for at forebygge, så bakterier og andre smitstoffer ikke kommer ud af stalden. Hygiejnekurset indføres som led i husdyr-MRSA-handlingsplanen, som blev aftalt i april 2015 af alle daværende partier i Folketinget.

Kurset er obligatorisk (har været det siden 1. januar 2018) for de ejere og ansatte i svinebesætninger, transportvirksomheder, på samlesteder eller på slagterier, som håndterer levende grise.
 
Udover at give viden om husdyr-MRSA skal kurset også være med til generelt at øge bevidstheden om smittespredning for at forebygge resistensproblemer.

Virksomhedsejeren er ansvarlig for, at medarbejdere, som håndterer levende grise, gennemfører kurset.
Kurset er gratis og stilles til rådighed både på dansk og engelsk som et e-læringskursus. Det forventes, at kurset tager ca. 1½ time at gennemføre. Kurset kan findes på Statens Serum Instituts hjemmeside, hvor der logges ind med nemid.
 
Bekendtgørelse om obligatorisk hygiejnekursus for visse personer, der håndterer levende svin kan findes her: 
 

Fødevarestyrelsen vil kontrollere at kurset er gennemført i forbindelse med kontroller i besætningen, audits på slagterier og på samlesteder m.m.
 
Hvad er husdyr-MRSA (MRSA CC​​398)?
For få år siden opdagede man den særlige MRSA-type MRSA CC398 i Danmark og mange andre steder i verden. Denne type kaldes husdyr-MRSA, fordi den findes hos husdyr, specielt hos svin, i modsætning til andre MRSA, som findes hos mennesker. MRSA CC398 adskiller sig fra andre MRSA, fordi:
  • Mennesker, der dagligt arbejder i svinebesætninger med MRSA CC 398, bliver hyppigt bærere af MRSA.
  • Bærere af MRSA CC 398 taber hurtigt MRSA bakterien igen – også personer med tæt kontakt til MRSA-svin.
  • MRSA CC398 smitter sjældent fra menneske til menneske og findes sjældent hos personer uden direkte kontakt med levende svin.
  • MRSA-typen CC 398 ses primært i svineproduktionen.
Svinene bærer typisk husdyr-MRSA på huden eller i trynen. I stalden vil husdyr-MRSA være i støvet, på alle overflader og i luften. Man kan derfor ikke undgå at komme i berøring med husdyr-MRSA, hvis man opholder sig i stalden. Man kan ikke mærke, at man bærer husdyr-MRSA.
 
Flere typer af MRSA
Der er flere typer af MRSA – MRSA fra husdyr (husdyr-MRSA) og MRSA fra mennesker.
Husdyr-MRSA kan ligesom andre stafylokokker bo i slimhinderne hos mennesker (bl.a. i næsen). Kun få mennesker er smittet med husdyr-MRSA, men mange mennesker har stafylokokker eller andre typer MRSA end husdyr-MRSA i deres slimhinder.
 
Almindelige stafylokokker, som ikke er antibiotikaresistente, er lige så sygdomsfremkaldende som husdyr-MRSA og andre MRSA. Det er kun, hvis man får en stafylokok-infektion, som skal behandles, at der er en forskel. Det kan være sværere at behandle en MRSA-infektion, men der findes antibiotika, som kan slå MRSA-infektioner ned.
 
Bliver man syg af husdyr-MRSA? 
Der gælder det samme for både husdyr-MRSA som for andre typer MRSA: man kan godt være smittet uden at blive syg. Hverken mennesker eller dyr bliver almindeligvis syge af at være smittede med MRSA. Hvis man bare har MRSA på hudoverfladen og i næsen, bliver man ikke syg. 
 
Raske personer, der får påvist MRSA, har lille risiko for at blive alvorligt syge. Bakterien kan også give betændelser, som fx bylder og sår.
 
MRSA er mest risikabel, hvis man bliver opereret, da bakterien kan give sårinfektion eller trænge ind i blodbanen og give blodforgiftning. Du kan læse mere om, hvad læger og hospitaler gør for at undgå, at mennesker bliver syge af MRSA i Sundhedsstyrelsens
 
 
 
Er du bekymret for, om du er eller kan blive smittet med MRSA, kan du få hjælp hos
 
 
Hvor mange mennesker har husdyr-MRSA i Danmark?
MRSA er anmeldelsespligtig hos mennesker. Det er Statens Serum Institut der registrerer, hvor mange mennesker der bliver smittet.
 
I Danmark opgøres data for overvågning af resistente bakterier i dyr, fødevarer og mennesker af DANMAP-gruppen (the Danish Integrated Antimicrobial Resistance Monitoring and Research Programme). I DANMAP-rapporterne kan man se, hvor mange mennesker og hvilke befolkningsgrupper, der har husdyr-MRSA.
 
Hvor meget husdyr-MRSA er de​​r i​ svin og andre dyrearter?
Den europæiske fødevaresikkerhedsmyndighed (EFSA) undersøgte i 2008 forekomsten af husdyr-MRSA i svinebesætninger i EU-medlemslandene. Undersøgelserne viste, at Danmark var blandt de lande i EU, der havde lav forekomst af husdyr-MRSA i svinebesætninger. Siden 2008 er der ikke lavet tilsvarende undersøgelser i EU.
 
I 2015 undersøgte Fødevarestyrelsen forekomsten af husdyr-MRSA i en række  dyrearter. Herunder Slagtekalve, fjerkræ, mink, økologiske og frilands svin og heste .
 
 
De seneste undersøgelser af Fødevarestyrelsen i 2016 viste en forekomst af husdyr-MRSA på 88% i svine besætninger
 
Kan jeg tage på gårdbesøg uden at være bange for MRSA?
Det sker sjældent, at en person uden tæt tilknytning til levende grise bliver smittet med MRSA. Mennesker, der kun kommer en enkelt gang i en svinestald med MRSA, kan blive bærere af MRSA, men vil ofte i løbet af få dage tabe MRSA bakterien spontant igen.

Du og din familie kan derfor tage på gårdbesøg uden at være bange for MRSA.
Af Sundhedsstyrelsens ”Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA” fremgår det, at kortvarige besøg i MRSA-positive besætninger ikke er særligt risikable i forhold til at blive smittet med MRSA. For almindeligt sunde og raske personer er der derfor ifølge Sundhedsstyrelsen ikke en væsentlig risiko ved at besøge en gård, hvor der er påvist MRSA.
 
 
Hvad er gode huskeregler ved gårdbesøg?
Som besøgende i en besætning er der nogle grundlæggende hygiejneforholdsregler, bl.a. at  vaske hænder efter besøget, bruge gummistøvler eller andet fodtøj der kan rengøres og desinficeres og anvende overtrækstøj, hvis det udleveres og i øvrigt følge landmandens anvisninger.
 
Kan jeg blive syg af at spise eller røre ved kød med husdyr-MRSA?
Husdyr-MRSA smitter som udgangspunkt ikke via fødevarer, da mad ikke anses som en naturlig smittevej for MRSA. Men det kan dog ikke helt udelukkes. Derfor bør man altid holde en god køkkenhygiejne og vaske hænderne grundigt.
 
​Må en køkkenmedarbejder, som er bærer af MRSA, fortsat arbejde med fødevarer?
Der er ikke krav om, at en køkkenmedarbejder, som er bærer af MRSA, skal udelukkes fra at arbejde med fødevarer. Mad anses nemlig ikke som en naturlig smittevej for MRSA. Fødevarevirksomheder skal dog altid overholde reglerne for god personlig hygiejne. Personer, der arbejder med at håndtere fødevarer, skal derfor altid "iagttage en god personlig hygiejne" og fx vaske hænder ofte. 
 
 
​Mere information om husdyr-MRSA
Rapporter om MRSA
Ændret 10. marts 2023