Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Spørgsmål og svar om heste og hestepas

Få svar på en række spørgsmål om hestepas og de nye regler herunder.

​​​​​​​​Omfatter de nye EU-regler kaldet "Dyresundhedsloven" også heste?​
Ja, de nye regler i EU dyresundhedsloven omfatter også heste. 


Hvilke regler gælder, når en hest er udelukket fra konsum?

Heste der er udelukket fra konsum må ikke slagtes, men kan afhentes af DAKA, begraves, kremeres eller doneres til en zoo. For heste udelukket fra konsum skal man ikke overholde reglerne for foder-og fødevarehygiejne. Derudover må man selv efterbehandle hesten med medicin efter aftale med dyrlæge.

Læs mere om reglerne for bortskaffelse af heste


Kan jeg selv vælge at udelukke min hest fra konsum?

Nej. Efter 28. januar 2022 kan din hest kun udelukkes fra konsum af en dyrlæge, som led i medicinsk behandling. Du bestemmer stadig selv, hvad der skal ske med din hest når den dør. 

Læs mere om de ændrede regler for frivillig udelukkelse af hest fra konsum


Hvilke regler gælder, hvis min hest har status som bestemt til konsum​

At en hest har status som bestemt til konsum betyder ikke, at den skal slagtes, men at den kan slagtes. Som hesteejer bestemmer du selv, hvad der skal ske, når din hest dør. Eksempelvis om hesten skal slagtes, aflives og begraves, kremeres eller afhentes af DAKA.

Når din hest er i konsum:

 • skal du overholde reglerne for foderhygiejne og reglerne for fødevarehygiejne
 • må du kun give din hest medicin, hvis du har taget et medicinhåndteringskursus​

Når du fodrer et dyr, som potentielt kan indgå i fødekæden, skal du overholde reglerne for foderhygiejne og reglerne for fødevarehygiejne. Det betyder, at du skal have sporbarhed over det foder, som du giver dine dyr. I de fleste tilfælde er det tilstrækkeligt at gemme fakturaen fra foderstofforretningen, men i nogle tilfælde skal du også gemme følgesedler, hvis ikke alle relevante oplysninger fremgår af fakturaen.  Du skal vide, hvad du har købt ("fodernavn" og mængde), dato for købet og hvem der har solgt dig foderet. 

Foderfortegnelser kan både være kvitteringer, en bog, eller et dokument på computeren. De skal ikke indberettes til Fødevarestyrelsen men blot opbevares derhjemme.

Læs mere om reglerne for foderhygiejne og for fødevarehygiejne

Dyreejere og deres medhjælpere, som skal anvende veterinærmedicin til produktionsdyr, skal have gennemført et godkendt kursus i håndtering af veterinære lægemidler.

Læs mere om medicinhåndteringskursusMin hest er ikke udelukket fra konsum – betyder det, at den skal slagtes og anvendes i fødevareproduktionen?
Nej, du bestemmer fortsat selv, om din hest skal slagtes og indgå i fødevarekæden, eller om den i stedet skal aflives og hentes af DAKA, begraves, kremeres eller doneres til en zoo. ​

Hvem skal registrere hestehold i CHR?
Det er den ansvarlige for hesteholdet, der er forpligtet til at foretage registreringen i CHR. Hvis der på et sted befinder sig heste med forskellige ejere, så er det ejeren af fx stutteriet, hestepensionen eller rideskolen, der skal foretage registreringen, da denne er ansvarlig for hesteholdet. 
Hvis der på et sted kun findes heste med samme ejer, så er det ejeren af hestene, der skal lade stedet registrere i CHR.

Registreringen af et hestehold afhænger ikke af, hvem der ejer den jord eller de bygninger, hvor hestene opholder sig. Alle steder, hvor der holdes heste, skal registreres i CHR. Eneste undtagelse herfor er steder med heste, hvor der kun befinder sig dyr i mindre end 30 dage i træk, og hvortil hestene er flyttet fra samme sted.

Du kan selv registrere dit hestehold på landbrugsindberetning.dk eller ​via appen 'CHR', der kan hentes i App Store og i Google Play


​Hvordan registrerer jeg et græsningsareal til heste?​​​

Der gælder de samme regler for registrering af heste, der går på græs, som gælder for registrering af alle andre heste.

 • Alle græsningsarealer med heste skal registreres med et CHR-nr. og et hestehold.
 • Alle heste, som skal gå på et græsningsareal i mere end 30 dage, skal ved hjælp af CHR-appen flyttes til græsningsarealets hestehold.
 • Alle flytninger af heste på op til 30 dage til/fra græsningsarealet skal skrives i fortegnelserne for det hestehold, hvor hesten normalt opholder sig.

Der er en grænse på 300 meter for, hvor tæt man kan registrere græsningsarealer ved siden af hinanden. Hvis græsningsarealet ikke er beliggende på en lokalitet med en officiel adresse, skal du kontakte CHR-kontoret hos SEGES for at få oprettet hesteholdet, da du endnu ikke selv kan oprette græsningsarealer via CHR-appen. Når først græsningsarealet er blevet oprettet kan du selv tilknytte de heste, der skal gå på arealet i mere end 30 dage.

Fødevarestyrelsen forventer ikke, at der vil blive opkrævet CHR-gebyr for græsningsarealer, medmindre hestene går på græsningsarealet hele året. I de tilfælde vil der sandsynligvis blive opkrævet gebyr for græsningsarealet, hvis ejeren ikke har andre typer af hestehold registreret i CHR.​

Har det betydning for registreringen i CHR, hvis en hest bliver udelukket fra konsum?

Nej, hestens konsumstatus har ingen indflydelse på, om hesteholdet eller den enkelte hest skal registreres i CHR.​

Kan jeg få dispensation for reglerne om hestepas?
Som udgangspunkt er svaret nej. Kun heste, der lever vildt i særlige områder, kan få dispensation fra kravet om hestepas. Heste, der holdes på almindelig vis af privatpersoner, er ikke omfattet af denne mulighed.
 
Hvad sker der, hvis jeg overskrider fristen for at få et pas?
Heste, der identificeres efter fristen, udelukkes fra konsum for bestandigt.
 
Hvor stor en bøde kan jeg få, hvis min hest ikke har et pas?
Hvis hesten ikke er mærket, registreret og har et pas, får du som udgangspunkt en indskærpelse. En indskærpelse medfører en gebyrbelagt opfølgende kontrol, der koster cirka 2.000 kr.
 
I grove tilfælde eller ved gentagne overtrædelser vil forholdet blive politianmeldt.
 
Kan min dyrlæge nægte at behandle min hest, hvis den ikke har et pas?
Nej, men der er visse lægemidler, som din dyrlæge ikke må anvende, hvis hesten ikke har et pas. Din dyrlæge skal se passet, inden en behandling med disse lægemidler påbegyndes.
 
Skal jeg have passet med, når jeg er ude at ride?
Nej. Som udgangspunkt skal hestepasset altid ledsage hesten, men du behøver ikke have passet med, når hesten rides, drives, føres eller er forspændt et køretøj i nærheden af det sted, hvor hesten er opstaldet. Men passet skal kunne fremvises umiddelbart på opstaldningsstedet.
 
Er det tilstrækkeligt, at jeg har en kopi af min hests pas med, når hesten transporteres?
Nej, en kopi af passet kan aldrig anvendes. Hestens originale pas skal altid medbringes, når hesten transporteres. De eneste undtagelser for at medbringe passet under transport er:
 • ikke-fravænnede føl, der ledsager moderen eller amme-hoppen,
 • heste, der deltager i træning eller konkurrence mv. og i den forbindelse er nødt til at forlade området for træningen eller konkurrencen mv.,
 • heste, der flyttes eller transporteres i en nødsituation.
Disse undtagelser gælder dog kun ved nationale flytninger. Hvis der er tale om ind- eller udførsel til eller fra Danmark, skal hesten altid være ledsaget af et gyldigt hestepas, uanset deres alder.
 
Hvem er ansvarlig for, at hesten har et pas ?
Ejeren af hesten er ansvarlig for, at hesten er identificeret og har fået et pas. 
 
Hvem er ansvarlig for, at ændringer indberettes?
Ejeren af hesten er ansvarlig for indberetning af ændringer i hestens konsumstatus, ændringer i mærkning (fx ny chip), ændring i status som registreret hest hhv. hobbyhest og ændringer i ejerskab.

I forbindelse med ejerskifte er det køberen af hesten, der har ansvaret for indberetningen af ejerskiftet.

Indberetning af ændringer
Du indberette alle ændringer, der angår
 • konsumstatus 
 • ejerforhold
 • status som hobbyhest henholdsvis registreret hest
 • ændringer i signalement
Ændringerne skal indberettes ved, at hestepasset og en ændringserklæring indsendes.

Hvis du har en såkaldt registreret hest, kan du selv bestemme, hvem du vil indberette ændringer til. Indberetningen kan ske til det oprindeligt udstedende organ, også selvom dette er i et andet EU-land, eller til et for racen passende udstedende organ i Danmark eller til SEGES, Heste.

Har du en hobbyhest, skal du indberette ændringer til SEGES, Heste.

Ændringer skal indberettes inden 30 dage efter ændringen er indtruffet, dog er fristen inden 14 dage, hvis hesten er behandlet med et lægemiddel, der betyder udelukkelse fra konsum. 
 
Hvem er ansvarlig for, at hestepasset kan fremskaffes, når hesten er opstaldet på rideskole og pension med videre ?
Hvis brugeren af hesten ikke er ejeren, er bruger og ejer forpligtet til at indgå en aftale om, hvem der er ansvarlig for efterlevelse af forordningens bestemmelser. Det vil sige, at både ejer og bruger har et ansvar for indgåelse af en aftale. En aftale kan være skriftlig eller mundtlig. Personer, der kortvarigt anvender hesten, fx en rytter, der rider hesten, anses ikke for bruger i denne forstand.
 
Kan jeg transportere min hest i Danmark, når passet er indsendt til opdatering?
Ja, heste kan flyttes eller transporteres indenlands uden pas, når passet er indsendt til opdatering, under forudsætning af, ​at hesten er ledsaget af en kvittering for indsendelsen fra det udstedende organ. Kvitteringen skal som minimum indeholde navnet på ejeren af hesten og hestens chipnummer.
 
Er det tilstrækkeligt, at der ligger en kopi af min hests pas i stalden?
Nej, en kopi af passet kan aldrig anvendes. Det originale pas skal kunne fremskaffes umiddelbart, når hesten er opstaldet eller græsser. Dette gælder, uanset om hesten er udelukket fra konsum eller ej.

Må jeg give medicin til min hest uden et medicinhåndteringskursus?
Hvis din hest ikke er udelukket fra konsum, skal du have gennemført et medicinhåndteringskursus inden du må give medicin til egen hest. Du kan læse mere her:

Er du i tvivl, om du skal på et medicinhåndteringskursus?

Dyrlægen har meldt min hest ud af konsum – skal jeg gøre noget?
Ja. Du skal indberette ændringen, så udelukkelsen fra konsum registreres i en database og attesteres i passet. Vær opmærksom på, der er en tidsfrist på 15 dage for indberetning af ændringen.
 
Skal heste, der er udelukket fra konsum, også have hestepas med medicinsider?
Ja. De såkaldte medicinsider består også af den side, hvor en udelukkelse af hesten fra konsum skal fremgå.
 
Hvem kontrollerer, at min hest har et pas?
Fødevarestyrelsen udfører hvert år et antal kontroller i hestebesætninger, på rideskoler og ved fx stævner. Herudover sker der kontrol ved politiet i form af vejkontroller.
 
Hvad sker der, hvis jeg ikke er hjemme, når Fødevarestyrelsen kommer på kontrol?
Hvis der ikke er nogen hjemme i forbindelse med et kontrolbesøg, vil kontrollen som udgangspunkt blive registreret som et ”forgæves besøg”, og du vil blive kontaktet telefonisk for en aftale om et nyt besøg.
 
Hvad sker der, hvis hesten er på græs og passet ikke kan fremskaffes umiddelbart?
Hvis hesten står på lejet græs, og der ikke er sørget for, at passet kan fremskaffes,  vil du som udgangspunkt få en indskærpelse, der medfører et gebyrbelagt opfølgende besøg. 
 
Indgår reglerne om identifikation af heste i krydsoverensstemmelseskravene?
Nej. Reglerne vedrørende registrering og identifikation af heste indgår ikke i krydsoverensstemmelses-kravene. Dette gælder også for eventuelt opstaldede heste.
 
Bruges hestepas i forbindelse med andre krav om krydsoverensstemmelse?
Ja. Hestepasser kan bruges som dokumentation for, at en hest ikke er et fødevareproducerende dyr, når det fremgår af passet, at hesten er udelukket fra konsum. Dette sker ved kontrol af regler for foderhygiejne og medicin.

Hvis ikke det kan dokumenteres, at en given hest er udelukket fra konsum, gælder alle regler om foderhygiejne og medicin for denne hest. Det betyder, at det er muligt at miste EU-støtte, hvis reglerne overtrædes, såfremt den, der er ansvarlig for at reglerne overholdes, får EU-støtte.

Reglerne om krydsoverensstemmelse gælder i denne sammenhæng ikke selve hestepasset, men regler om foderhygiejne og medicin. Hestepasset bruges kun til at dokumentere, at en given hest ikke er omfattet af den konkrete regel om foderhygiejne eller medicin.
 
Hvad skal jeg gøre, når min hest dør? (ikke slagtning)
Du skal returnere passet og ejerbeviset, hvis du har et sådant, til det udstedende organ eller det organ, der har opdateret passet. Efterfølgende kan du få det annullerede pas tilbage, hvis du ønsker det.​
 
Kan jeg få passet tilbage, når hesten dør?
Ja. Du kan få det ugyldiggjorte pas tilbage, når hesten er registreret som død i databasen. Kontakt det udstedende organ.
 
Henter DAKA heste, der ikke er identificeret/har gyldigt pas?
Ja.
 
Kan jeg rejse til et andet EU-land med min hest, hvis passet er til opdatering?
Ja. Men du skal bede det udstedende organ om at udstede et midlertidigt dokument. Dokumentet er gyldigt i 45 dage. Du kan rejse til andre EU-lande med et midlertidigt dokument, men du skal også have et sundhedscertifikat, uanset om du har en registreret hest eller en hobbyhest.

For at få et sundhedscertifikat skal din hest inden afrejsen synes af en embedsdyrlæge. Synet skal bestilles, senest 4 hverdage (regnet fra kl. 12 middag) før hesten skal rejse. Synstiden bookes på Fødevarestyrelsens hjemmeside i Eksportportalen.
 
Hvilke regler for foder skal jeg overholde, når min hest ikke er undtaget fra konsum?
Du skal følge reglerne om god foderhygiejne. Det betyder blandt andet, at dit foder skal beskyttes mod skadedyr og forurening, og at foderet ikke må have lov at fordærve.

Du skal også have sporbarhed på de​t foder, som du giver dine heste.

Du skal ikke indsende foderplaner. Du skal vide, hvad du har købt ("fodernavn" og mængde), dato for købet og hvem der har solgt dig foderet.

I de fleste tilfælde er det tilstrækkeligt at gemme fakturaen fra foderstofforretningen, men i nogle tilfælde skal du også gemme følgesedler, hvis ikke alle relevante oplysninger fremgår af fakturaen.

Formålet med sporbarhed er, at du kan reagere, hvis foderproducenten ved en fejl får blandet foderet forkert, så der er farligt for dyr og mennesker. Du ved så, om dine har spist noget af det berørte parti foder.​


Jeg har købt en hest fra udlandet, og den skal nu være permanent i Danmark – skal jeg gøre noget?
Ja. Heste, der tager permanent ophold i Danmark, skal registreres i den danske hestedatabase. Det betyder, at passet skal indsendes til et for racen passende udstedende organ i Danmark eller til SEGES, Heste. Det udstedende organ skal attestere, at hesten nu er registreret i den danske database ved at stemple i afsnit I, del C. Du skal anmelde hesten, inden 30 dage efter at toldproceduren er afsluttet.

Fødevarestyrelsen anbefaler derfor, at pas, der er udstedt før 1. januar 2016, bliver opdateret med afsnit I, del C af det oprindeligt udstedende organ, inden hesten forlader oprindelseslandet. ​
 
Jeg har købt en hest – skal jeg foretage mig noget?
Ja. Ændringer i ejeroplysninger skal indberettes, så det kan blive registreret i databasen. Vær opmærksom på tidsfristen på 30 dage for indberetning af ændringen.
 
Min hest ændrer status som hobbyhest eller registreret hest – skal jeg foretage mig noget?
Ja. Ændringer i oplysninger om hestens status som hobbyhest eller registreret hest skal indberettes, så det kan blive registreret i databasen. Hvis du har en hobbyhest, der ændrer status og bliver optaget i en stambogsforening (og dermed bliver en såkaldt registreret hest), skal hesten have et nyt pas. Vær opmærksom på tidsfristen på 30 dage for indberetning af ændringen.
 
Min hest har fået en ny chip – skal jeg foretage mig noget?
Ja. Ændringer i hestens mærkning skal indberettes, så det kan blive registreret i databasen. Vær opmærksom på tidsfristen på 30 dage for indberetning af ændringen.
 
Min hoppe har fået føl – skal jeg registrere det​?
Ja. Føllet skal have pas inden 12 mdr. efter dets fødselsdato (ansøgningen skal være det pasudstednede organ i hænde senest 10 mdr. efter føllets fødsel). Hvis føllet ​forlader Danmark indenfor de 12 måneder, skal føllet have et pas, inden det forlader bedriften.​​ 
 
Operatører af dyr af hestefamilien skal sikre, at injicerbare transpondere anbringes samtidig med eller kort før datoen for udfyldelsen af identifikationsformularen, som er påkrævet til ansøgning om udstedelse af hestepasset. 

Dog gælder der en undtagelse fra det begrænsede tidsinterval for føl på under 6 måneder, når de er chipmærket til certificeringsformål med henblik på ledsagelse af moderen til et midlertidigt ophold i en anden medlemsstat af en varighed på under 30 dage, jf. Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2021/963, art. 11, stk. 3, litra b.

Ændret 9. maj 2023