Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Hold af hobbyhøns

Går du med ønsket om at holde høns eller andre fugle (gæs, ænder, vagtler m.m.) som hobbydyr, gælder der et par regler og retningslinjer, som du skal overholde.

Registrering Dit hobbyhønsehold skal ikke registreres i det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR), hvis der produceres æg, der alene anvendes i egen husholdning, eller hvis der er tale om slagtekyllinger, der ikke leveres til fjerkræslagteri. Derimod skal dine høns eller andet fjerkræ/fugle registreres i CHR, hvis du kan sige ja til et eller flere af følgende punkter: 1. Du leverer konsumæg til anvendelse udenfor egen husholdning. 2. Du leverer slagtedyr eller konsumæg til et fjerkræslagteri, ægpakkeri eller en ægproduktvirksomhed. 3. Du ejer fjerkræ, der opdrættes med henblik på konsumægproduktion. 4. Din virksomhed og dine dyr er omfattet af Bekendtgørelse om fjerkræproduktion og omsætning af fjerkræ. 5. Dit rugeri er omfattet af Bekendtgørelse om mindre rugerier samt omsætning af hobbyfjerkræ. 6. Du har dyr, der skal anmeldes i henhold til Bekendtgørelse om opdræt af fjervildt. 7. Du har mere end 100 stk. levende fjerkræ på omsætningstidspunktet, og som registreres i henhold til Bekendtgørelse om pligt til overvågning for fugleinfluenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/S%c3%a5dan-registrerer-du-din-bes%c3%a6tning-i-CHR.aspx [Se her, hvordan du registrerer dine dyr i CHR] Er du i tvivl, om dine dyr skal registreres, kan du http://fvst.dk/kontakt [kontakte Fødevarestyrelsen] Indretning og dyrevelfærd Høns skal have det godt. Det gælder, uanset om de holdes som hobbydyr, eller om der er tale om egentlige landbrug. Det betyder, at dine høns skal behandles omsorgsfuldt, så de ikke udsættes for smerte, lidelse og angst. Når man holder høns, skal man sørge for foder, vand, pasning og et hus til dyrene. Rum eller arealer, hvor dine høns holdes, skal indrettes på en sådan måde, at deres behov tilgodeses. Det skal herunder sikres, at hønsene har den fornødne bevægelsesfrihed – også når de spiser, drikker eller hviler sig. Dine høns skal endvidere sikres mod vejr og vind, hvorfor de skal have adgang til et rum i læ og fast tag eller overdækning. I dyrevelfærdsloven er fastsat en række generelle bestemmelser for dyrevelfærd, som skal overholdes, uanset under hvilken form man holder dyr. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Dyrevelf%C3%A6rd-lovstof.aspx [Find dyrevelfærdsloven på lovstofsiden for dyrevelfærd] Hvis du holder mere end 350 æglæggende høner, skal reglerne i Bekendtgørelse om beskyttelse af æglæggende høner overholdes https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183316 [Beskyttelse af æglæggende høner] Forbud mod at fodre høns med køkkenaffald Det er forbudt at fodre høns med madaffald, fordi der kan være en risiko for, at man overfører smitsomme dyresygdomme fra madaffaldet til dine høns. Andre sygdomme, fx salmonella- og campylobacter-infektioner, kan også overføres til dine høns, hvis du fodrer med køkken- og madaffald. Læs mere på denne side: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fodring_af_dyr_med_rester_fra_fodevareproduktion.aspx [Fodring af dyr med rester fra fødevareproduktion] Fugleinfluenza hos hobbyhøns Når du holder høns, gælder der regler, der skal beskytte dyrene mod smitte med fugleinfluenza. Fugleinfluenza er en smitsom virussygdom hos fugle, og sygdommen medfører høj dødelighed, når fugle først er blevet smittet. Derfor skal du overholde følgende regler: 1. Dine høns (fugle) skal fodres og vandes indendørs eller under fast tag eller fast overdækning, der sikrer, at større vilde fugle ikke kommer i kontakt med det foder og vand, der er beregnet til dine høns eller dine andre fugle. Fodring med frisk grønt må dog gerne foregå under åben himmel. 2. Dine høns (fugle) må ikke få vand fra overfladevandreservoirer (fx fra søer eller åer), herunder opsamlet regnvand. 3. Udendørsbassiner, herunder anlagte og naturlige søer og vandhuller, som dit fjerkræ eller dine fugle har adgang til, skal være afskærmet, så større vilde fugle ikke kan få adgang til bassinet. 4. Holder du ænder eller gæs, må disse dyr ikke have fysisk kontakt med andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Deres indhegninger, volierer, stalde mm. må ikke være placeret på en sådan måde, at der er risiko for smitteoverførsel af fugleinfluenza mellem ænder eller gæs og de andre fugle. Der må heller ikke anvendes samme udstyr, redskaber, fodtøj, transportkasser mm., medmindre dette er blevet rengjort og desinficeret imellem anvendelse. 5. Du må heller ikke tage dine gæs eller ænder med til udstillinger, dyrskuer, konkurrencer eller markeder, hvor der er andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Det kan dog ske lovligt, hvis en række betingelser er opfyldt. Betingelserne fremgår af Bekendtgørelse om forebyggende beskyttelsesforanstaltninger mod fugleinfluenza. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142145 [Forebyggende beskyttelsesforanstaltninger mod fugleinfluenza] Har du mistanke om, at dine høns (fugle) er syge, skal du straks kontakte en dyrlæge. Stalddørssalg – salg af æg og kød Vil du gerne sælge æg fra dine høns, og har du under 30 høns (en mindre besætning), skal du være registreret til stalddørssalg i Fødevarestyrelsen, men dine høns er ikke omfattet af kontrollen for salmonella, som ellers gælder alle andre besætninger med høns og fjerkræ. Det betyder for mindre besætninger: • Hvis du har færre end 30 høns, må du afsætte æg fra hønsene eksternt til en kendt aftagerkreds. • Der er ikke krav om, at flokken skal undersøges for salmonella efter et særligt prøveprogram, inden du starter stalddørssalg af æg. Der er heller ikke krav om salmonellaundersøgelse af nye dyr, der kommer ind i flokken. Du skal dog informere aftager om, at æggene ikke er kontrolleret for salmonella. • Der må ikke skiltes eller annonceres med salget af dine æg. • Hvis du har 30 høns eller derover, må du ikke afsætte æggene eksternt, hvis hønsene ikke er kontrolleret for salmonella. Se reglerne i Konsumægsbekendtgørelsen https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/499 Æg, kød og dioxin Langt de fleste æg overholder grænseværdien for dioxin. Det er derfor generelt ikke et sundhedsmæssigt problem at spise æg fra udegående høns – økologiske eller konventionelle. Der er dog set forhøjet indhold i æg fra nogle mindre besætninger med udegående høns og ligeledes æg fra hobbyhøns. Du bør derfor supplere dine hjemmeproducerede hønseæg med indkøbte æg fra supermarkedet. Høns optager dioxin fra den jord, de pirker i, eller fra larver og insekter i jorden. Dermed kan æggene fra små hønsehold være forurenet med mere dioxin end det tilladte, hvis der fx samtidig hyppigt afbrændes affald eller materialer i nærområdet. Vær derfor opmærksom på følgende, hvis du holder høns: – Smid ikke aske eller andre affaldsprodukter fra fyr eller brændeovne ud i hønsegården – Undlad at brænde affald, herunder affaldstræ og spånplader – Forsøg at fremme væksten af græs, buske og træer i hønsegården, så jorden dækkes §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/499[Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægshønsehold og opdræt hertil] Læs mere https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Foder-%20og%20foedevaresikkerhed/Vejledninger/Vejledning_nr_%209126_af_2019-02-15_Autorisationsvejledningen.pdf [Stalddørssalg (i Autorisationsvejledningen)] http://bit.ly/dioxin_æg [Vejledning til producenter om forebyggelse og håndtering af dioxin i æg] http://bit.ly/dioxin_høns [Dioxin og PCB i fødevarer] https://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/kend_kemien/Sider/Specifikke-foedevarer.aspx [Læs mere om æg og hold af hobbyhøns] (næste) Indretning og dyrevelfærd Forbud mod at fodre høns med køkkenaffald Fugleinfluenza hos hobbyhøns Stalddørssalg - salg af æg og kød Æg, kød og dioxin Læs mere http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/S%c3%a5dan-registrerer-du-din-bes%c3%a6tning-i-CHR.aspx http://fvst.dk/kontakt https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Dyrevelf%C3%A6rd-lovstof.aspx https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183316 https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fodring_af_dyr_med_rester_fra_fodevareproduktion.aspx https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142145 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/499 https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Foder-%20og%20foedevaresikkerhed/Vejledninger/Vejledning_nr_%209126_af_2019-02-15_Autorisationsvejledningen.pdf http://bit.ly/dioxin_æg http://bit.ly/dioxin_høns https://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/kend_kemien/Sider/Specifikke-foedevarer.aspx
Loading...
Ændret 6. september 2021